Notice: Undefined variable: content in /usr/share/nginx/virtual/hrm/2554/themes/Web_personal/theme.php on line 47

Notice: Undefined variable: content in /usr/share/nginx/virtual/hrm/2554/themes/Web_personal/theme.php on line 21
กองบริหารงานบุคคล
หน้าแรก

เกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย

คู่มือการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 22 PM

KM กองบริหารงานบุคคล

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สแกนลายนิ้วมือประจำเดือน

รายงานการประเมินตนเอง SAR

การเสริมสร้างสมรรถนะ

หน่วยงานอื่นๆ


คู่มือมาตราฐานจรรยาบรรณ


หนังสือเวียน กบ.
ที่ ศธ 0581.17/2539 ลว. 3 กรกฎาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/1298 ลว. 11 มีนาคม 2557 (เรื่อง การกำหนดฐานะของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )

ที่ ศธ 0581.17/1002 ลว. 12 มีนาคม 2557 (เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ที่ ศธ 0581.17/987 ลว. 11 มีนาคม 2557 (เรื่อง การโอนย้าย การปรับโครงสร้าง และ พันธกิจของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

หนังสือเวียนปี 56

หนังสือเวียนปี 55

หนังสือเวียนปี 54

หนังสือเวียนปี 53

ประชาสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพ
กรอบการประเมินผล สมศ. รอบสาม

นโยบายการศึกษา 3D

กรอบการประเมินผล ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
         สาระน่ารู้

     

+++ รายละเอียดคลิกที่นี่ +++ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 376 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   

 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 377 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  

 แบบคำขอเพิ่ม / ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  


ประชาสัมพันธ์

แจ้งวันที่สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ตำแหน่งที่ ๙ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็น วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเรียน A ๖๐๓ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)
แจ้งข่าวสมาชิก กบข.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเอกสารเผยแพร่
ขั้นตอนการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ
(ขั้นตอนการทำสัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ)


ขั้นตอนการดำเนินการกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม


ขั้นตอนการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

ประเภทและขั้นตอนวิธีการยื่นขอและรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์

--------------------------------------------------------------
เอกสาร การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗


ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

  แบบประเมินและสรุปผลความพึงพอใจ  

>> แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี <<

>> ดาวน์โหลด แบบสอบถามและสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ <<  

การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


สวัสดิการ มทร.พระนคร

>> ตัวอย่างสินค้า <<

>>> รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า <<<


>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย <<<

>>> เอกสารให้ความรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย <<<

>>> แผ่นพับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย <<<

>>> แบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย <<<

>>> ประกาศรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม) <<<


ตารางการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(แรกบรรจุ)

>> ตารางการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(แรกบรรจุ) ๑ มกราคม ๒๕๕๖<<  

>> การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ๑ มกราคม ๒๕๕๗ <<  


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (1 เมษายน 2557)  

แบบฟอร์มและแบบประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัล 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 


 ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน
กองกลาง และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

 วันที่ July 25 2014 13:00:00  อ่านต่อ :  [19]
 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์ กบ.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

 วันที่ July 23 2014 16:00:00  
อ่านต่อ :  [63]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่
 วันที่ July 21 2014 15:00:00  อ่านต่อ :  [268]
 ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา และสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

 วันที่ July 17 2014 14:00:00  
อ่านต่อ :  [157]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน และสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่
 วันที่ July 16 2014 13:55:00  อ่านต่อ :  [116]
หน้า 1 จาก 129 1 2 3 4 > >>
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
โทร. 02 665 3777 ต่อ 6060

somjit.m@rmutp.ac.th


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 มทร.พระนคร
หนังสือเวียนที่ ศธ 0581.17/4474 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553   

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 มทร.พระนคร  

หนังสือเวียนที่ ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้อควรรู้
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

ข้อบังคับ, ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พนักงานราชการ

ข้อบังคับ, ประกาศ, ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง

ข้อควรรู้อื่นๆ  

สวัสดิการ มทร.พระนคร
รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร ประจำปี 2556  

ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552   


ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553


วารสารสุขภาพ

เอกสารประกอบการอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามระบบใหม่ ณ 21 มิ.ย. 54 

คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (JD/JS)  

เครื่องหมายตราสัญญลักษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล จัดจำหน่ายชุดเครื่องหมายตราสัญญลักษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ดูภาพขนาดใหญ่

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 665 3777 ต่อ 6061 - 6066


ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงาน บริหารทรัพยากรบุคคลฯ 25 ต.ค. 56
 


โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ
 


โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2556 1-3 ก.ค. 56
 

อ่านต่อ
 

    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
     เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
     โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075 Email :
webmaster@rmutp.ac.th
 
946582 ผู้เข้าชม